Grudusk, 20 sierpnia 2010 r

OR-SO.341-15/9/PN-7/10

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Budowa skweru rekreacyjnego na działce Nr 271/2 położonej w Grudusku przy ul.Ciechanowskiej oraz skweru osiedlowego na działce Nr 605 położonej w Grudusku przy ul.Mościckiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie: Odnowa i Rozwój Wsi pn: Wykorzystanie walorów naturalnych miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku"
(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759)

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 sierpnia 2010 r

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4. Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Skwer rekreacyjny i skwer osiedlowy – sadzenie drzew, krzewów, sianie trawników
 • roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, dowiezienie ziemi urodzajnej pod trawnik, rabaty różane i bylinowe,
 • rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim,
 • sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów – śr./głębok.: 0,3 m i 0,7 m, sadzenie drzew liściastych z bryłą (doniczkowe),
 • sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów – śr./głębok. 0,5 m, sadzenie drzew iglastych z bryłą (doniczkowe),
 • sadzenie krzewów żywopłotowych (iglaste - z bryłą, liściaste - bez bryły) w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą rowów,
 • obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi oraz krzewami róż,
 • wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem,
 • rozścielenie ziemi urodzajnej, torfu na posianej trawie gr.0,5 cm oraz warstwy kory sosnowej pod drzewami i krzewami gr.7 cm,
 •  rozłożenie agrowłókniny pod korę.

2. Skwer rekreacyjny i skwer osiedlowy – place zabaw
 •  wyposażenie placów zabaw w: piaskownice kwadratowe z drzewa sosnowego, zabawki sprężynowe, huśtawki, zestawy zabawowe, stoły betonowe podwójne do gry w szachy, ławki parkowe, kosze betonowe, tablice z regulaminem korzystania z placów zabaw,
 •  wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni,
 •  wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym,
 •  wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji
 •  wykonanie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Umożliwia się wykonawcom składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepym) za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

do 20 października 2010 r

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy), oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia – nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

8. Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 5.000 zł.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 4, do dnia 6 września 2010 r, do godz.10:00.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Wójt
mgr Jacek Oglęcki