Wójt Gminy Grudusk
informuje, że zakończono realizację projektu pn.:

„Wykorzystanie walorów naturalnych miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku”

realizowanego zgodnie z umową nr 00023-6922-UM0700329/09RW.II./AK/0219.4-329/09
z dnia 22 października 2009 roku

Projekt podzielony został dwa etapy.
W ramach I etapu realizacji projektu dokonano przebudowy drogi gminnej – ulicy Mościckiego, przy której umiejscowiony będzie skwer osiedlowy. W związku z tym wykonano roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie kształtowania dróg– roboty ziemne, fundamentowanie i nawierzchnię ulicy w postaci kostki brukowej, zainstalowano znaki drogowe oraz wykonano prace w zakresie układania chodników.

W ramach II etapu projektu wybudowano skwer osiedlowy przy ulicy Mościckiego oraz skwer rekreacyjny przy ulicy Ciechanowskiej. Wykonano roboty ziemne, ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej. Posadzono drzewa, krzewy, zasiano trawniki oraz wybudowano place zabaw. Zamontowano przewidziane w projekcie urządzenia.
Całkowity koszt realizacji zadania: 909 123,07 zł
Dofinansowanie: 291 497,00 zł

przed:
{morfeo 58}
po:
{morfeo 59}
{morfeo 60}