Ogłoszenie nr OR-SO.271.9.15.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingów przy obiektach użyteczności publicznej w Grudusku – budowa parkingu na działce Nr 302/1:302/2:302/3 przy Urzędzie Gminy Grudusk".