Informator_dla_beneficjentów_PPGR3-2.jpg

Gmina Grudusk na podstawie

Umowy o powierzenie grantu nr 2040/2022

zawartej w dniu 21 lutego 2022 r.

ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

realizuje Projekt w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT- EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Cel Projektu:

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach Projektu zakupiony został nowy sprzęt komputerowy: 30 laptopów i 10 komputerów stacjonarnych dla uczniów z terenu Gminy Grudusk spełniających warunki udziału w Programie zgodnie z Regulaminem konkursu.

Maksymalna stawka za jednostkę komputera określona w dokumentacji konkursowej wynosi 2 500 zł.​​​

 

Całkowita wartość zadania: 99 999,60 zł

Dofinansowanie Projektu z UE – 100 000 zł

 

Termin realizacji: maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Trwałość Projektu – 2 lata od zakończenia realizacji zadania