„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym

dla OSP Grudusk gmina Grudusk”

Umowa Nr RPMA.05.01.00-14-5536/16 z dnia 30.01.2017 r.

Aneks nr RPMA.05.01.00-14-5536/16-01 z dnia 23.11.2017 r.

Aneks nr RPMA.05.01.00-14-5536/16-02 z dnia 04.09.2018 r.

Cele projektu:

Cel główny:

Głównym celem projektu jest efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym pożarom oraz innym negatywnym zjawiskom atmosferycznym poprzez doposażenie jednostki OSP w Grudusku, która stanowi istotny element systemu reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia.

Cele szczegółowe:

 • poprawa wyposażenia jednostki OSP w Grudusku;
 • odmłodzenie taboru samochodów strażackich w jednostce OSP w Grudusku;
 • sprofesjonalizowanie jednostki OSP w Grudusku;
 • poprawa bezpieczeństwa 3 840 mieszkańców gminy wiejskiej Grudusk;
 • poprawa warunków pracy strażaków;
 • poprawa bezpieczeństwa strażaków;
 • podniesienie roli i znaczenia jednostki OSP w Grudusku wśród społeczeństwa;
 • zachęcenie do ochotniczej służby w jednostce OSP w Grudusku;
 • dbałość o stan środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Zakres rzeczowy projektu dotyczy zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe (pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego, zestawy ratownictwa medycznego, agregaty prądotwórcze) dla OSP Grudusk.

Parametry techniczne samochodu ratowniczo-gaśniczego: silnik min. EURO VI MOC 250 kW/340KM przy zbiorniku 4500 l. Pojazd z maksymalną masą rzeczywistą w granicach 7500^14000 kg oraz układ napędowy 4x4 uterenowiony (pojedyncze ogumienie na osi tylnej z możliwością odłączenia osi przedniej). Pojazd posiadał będzie Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania i spełniał będzie „Wymagania dla samochodów ratowniczo – gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Całkowita wartość projektu: 1 012 905 zł

Wydatki kwalifikowalne: 844 662,99 zł

Wysokość dofinansowania Funduszu Europejskiego: 336 175,87 zł

 

Zakres rzeczowy Projektu:

  1. Opracowanie studium wykonalności projektu.
  2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym niezamontowanym na stałe.
  3. Promocja projektu.