Grudusk, 11 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 40 poz.230) nakazuje podmiotom publicznym świadczenia usług publicznych z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Jedną z usług świadczonych przez ePUAP jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Grudusk, 11 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
czy urząd deklaruje się we własnym zakresie przekazać dane do migracji z obecnego systemu opłat lokalnych?

Odp.
Forma przekazania danych zostanie ustalona z Wykonawcą.

Pyt.2
w jakiej formie/ formacie dane te zostaną przekazane do migracji: sql, xls ..?

Odp.
Dane zostaną przekazane "tak jak są" (pliki dba, dbf, iax, idx)

Pyt.3
migracja danych dotyczy systemu zawierającego dane podatkowe (rolny, leśny, nieruchomości) czy opłat lokalnych tj. wymienionych przez Państwa (opłata targowa, skarbowa, użytkowanie wieczyste, czynsze).

Odp.
Migracja dotyczy systemu zawierającego dane odnośnie podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości.

         Wójt
mgr Jacek Oglęcki
Grudusk, 11 maja 2011 r
OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
Jaki system operacyjny będzie zainstalowany na serwerze instalacyjnym aplikację obiegu dokumentów?

Odp.

Windows Server 2008 R2 Foundation 64bit

Grudusk, 11 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
Czy przygotowanie EOD do wymiany danych (szyna usług) z systemem EA Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest przedmiotem tego zamówienia?

Odp.
Nie jest.

Pyt.2
Czy liczba 22 użytkowników systemu obejmuje również jednostki podległe?

Odp.
Tak.
         Wójt
mgr Jacek Oglęcki
Grudusk, 9 maja 2011 r

ORSO.271.5.3.2011
Nr zam.publ. PN- 2/2/2011

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Dostawa i wdrożenie oprogramowania front-office i back-office na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk" w ramach projektu pn. "e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług"

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych –(Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759)

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2011 r
- Nr ogłoszenia: 105522-2011