Grudusk, 11 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 40 poz.230) nakazuje podmiotom publicznym świadczenia usług publicznych z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Jedną z usług świadczonych przez ePUAP jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Mając na uwadze powyższą Ustawę czy Zamawiający zakłada, ze komunikacja między poszczególnymi jednostkami o których mowa w SIWZ oraz innymi podmiotami będzie odbywała w postaci: obieg dokumentów – Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP ?.

Odp.
Zamawiający nie narzuca rozwiązania, wymaga aby rozwiązanie było zgodne z przepisami prawa oraz spełniało założenia przedstawione w SIWZ.

Pyt.2
W SIWZ wymagacie Państwo aby: - system powinien pozwolić na obsługę wspólnego obiegu dokumentów dla UG i podległych jednostek (łączna liczba jednostek:6)

Czy mamy rozumieć, że będzie zainstalowany jeden wspólny system w jednej lokalizacji, z której będą korzystać uprawnieni pracownicy z UG i podległych jednostek

Odp.
TAK

Pyt.3
W SIWZ podajecie Państwo, że: - liczba użytkowników systemu: 22 użytkowników
Czy mamy rozumieć, że z systemu będzie korzystało 22 użytkowników nazwanych a tym samym zostanie udzielona licencja na 22 użytkowników nazwanych ?

Odp.
Zamawiający nie narzuca sposobu licencjonowania systemu - wymagamy aby z systemu mogło korzystać jednocześnie 22 użytkowników nazwanych.

Pyt.4

Jeżeli odpowiedź na pytanie 3 jest NIE to prosimy o podanie ilości użytkowników nazwanych obejmujących UG i jednostki podległe, którzy będą korzystać z systemu.

Odp.
      ------------------------------

Pyt.5
W SIWZ wymagacie Państwo aby system musiał: - umożliwiać wielostronicowe skanowanie dokumentów z poziomu aplikacji oraz rejestrowanie ich formy elektronicznej.

Czy w związku z tym wymaganiem w ramach tego postępowania maję być dostarczone urządzenia do skanowania ?

Odp.
Nie

Pyt.6
W SIWZ wymagacie Państwo aby system musiał:
- umożliwiać optyczne rozpoznawanie tekstu w dokumentach przechowywanych w formie graficznej i konwersję tych dokumentów do plików tekstowych (obróbka OCR),
- umożliwiać rejestrację treści skanowanych dokumentów po obróbce OCR,
Prosimy o podanie informacji na temat:
- ilości stron dokumentów, które będą podlegały skanowaniu miesięcznie lub rocznie,
- ilości stron dokumentów, które będą podlegały obróbce OCR miesięcznie lub rocznie.
Odp.
Zamawiający nie dysponuje takimi szacunkami.

Pyt.7
W SIWZ podajecie Państwo, że wymagany termin wykonania zamówienia to 30 czerwca 2011 r. Jednocześnie we wzorze umowy w par. 3 pkt. 1 jest zapisane: Dostawa zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy do siedziby Urzędu Gminy Grudusk.

Prosimy o podanie jednoznacznego terminu realizacji zamówienia ponieważ w przypadku nie podpisania umowy do 21.05.2011 r przy założeniu, że dostawa będzie realizowana w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy nie zostanie dotrzymany termin 30 czerwca 2011r.

Odp.

Zgodnie z załączonym ogłoszeniem o zmianie treści SIWZ, "dostawa zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy w terminie do 30 czerwca 2011 roku do siedziby Urzędu Gminy Grudusk".

Pyt.8

W SIWZ w części dotyczącej: Gwarancja, rękojmia i warunki serwisu mowa jest o godzinach (zapis 24 godziny) związanych min. z czasem reakcji czy usunięcia awarii.

Czy godziny te mamy traktować jako godziny robocze ?

Odp.
Tak

         Wójt
mgr Jacek Oglęcki