Grudusk, 12 maja 2011 r

OR-SO.271.5.5.2011
OGŁOSZENIE

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania front-office i back-office na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk" w ramach projektu pn. e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759) dokonuje się następującej zmiany treści SIWZ w/w zamówienia publicznego:
1/ w projekcie umowy § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Dostawa zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy w terminie do 30 czerwca 2011 roku do siedziby Urzędu Gminy Grudusk".
        Wójt
mgr Jacek Oglęcki