Grudusk, 16 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
Prosimy o wyjaśnienie pkt ...... SIWZ dotyczącego zintegrowanego klienta poczty elektronicznej.
Czy poprzez tą funkcjonalność Zamawiający rozumie;
a. zintegrowanego klienta poczty wbudowanego w system, czy
b. dostawę systemu wraz ze zintegrowanym klientem poczty elektronicznej?

Systemy korzystające ze zintegrowanych klientów poczty dopuszczają zazwyczaj kilka rozwiązań o wysokich współczynnikach ergonomii i funkcjonalności weryfikowanych przez rynek i potrzeby klientów. Systemy z wbudowanym klientem poczty zmuszają użytkowników do korzystania z wyłącznie jednego rozwiązania, które często ma bardzo ograniczoną funkcjonalność.
Czy zamawiający dopuszcza oba równoważne rozwiązania?

Odp.
TAK
Pyt.2.
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące specyfiki działania narzędzia do optycznego rozpoznawania tekstu OCR:
a. czy funkcjonalność OCR ma być ograniczona tylko do konkretnej stacji roboczej, czy ma to być narzędzie instalowane na serwerze zamawiającego i dostępne dla wszystkich użytkowników?
b. czy OCR ma być uruchamiany tylko za pośrednictwem ESOD, czy Zamawiający wymaga aby OCR mógł być wykorzystywany równiej bez uruchamiania ESOD (poza systemem jako np. oddzielna aplikacja)?

Odp.
Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby system umożliwiał: ".. rozproszoną rejestrację wszelkiej korespondencji..". Sposób wykonania w/w funkcjonalności przez Wykonawcę jest dowolny.

Pyt.3
Prosimy o wyjaśnienia dotyczące elektronicznej skrzynki podawczej. Czy koszty hostingu oraz opieki serwisowej należy wliczyć w cenę usługi? Jeżeli tak, to prosimy podać, przez jaki okres.

Odp.
Tak, 12 miesięcy.
         Wójt
mgr Jacek Oglęcki