Ogłoszenie nr OR-SO.341-19/11/PN-8/10 z dnia 02.12.2010r

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w Urzędzie Gminy Grudusk".