Ogłoszenie nr OR-SO.271.2.17.2011 z dnia 23.02.2011r

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług"