Ogłoszenie nr OR-SO.271.5.16.2011 z dnia 23.05.2011r

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa i wdrożenie oprogramowania front-office i back-office na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk" w ramach projektu pn. "e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. "Rozwój e-usług"