Grudusk, 15 listopada 2010 r

OR-SO.341-19/11/PN-8/10

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Zaprojektowanie i wykonanie sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w Urzędzie Gminy Grudusk" w ramach projektu pn. "e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych --Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759)

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4. Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Rodzaj zamówienia – usługa
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a/ zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (logicznego + dedykowanego zasilającego) wraz z zabezpieczeniem ochronnym przeciw-przepięciowymi i przeciw-zakłóceniowymi w budynku Urzędu Gminy Grudusk,
b/ przeniesienie i uruchomienie aktualnie działających centralek telefonicznych wraz z doprowadzeniem telefonicznego kabla sygnałowego z wyznaczonych punktów do serwerowni,
c/ przeprowadzenie instalacji CCTV,
d/ dostawa oraz montaż szaf RACK 19”,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Nie narzuca się Wykonawcy konkretnego rozwiązania topologicznego dla sieci LAN obiektu, stwarzając naturalne warunki zdrowej konkurencyjności dla rozwiązań, których parametry oraz cechu użytkowe są dostateczne by wykonać zaprojektowany przez Wykonawcę model sieci i osiągnąć pełną zgodność cech użytkowych, przy jednoczesnym spełnieniu warunków i wymogów bezpieczeństwa oraz sposobu zarządzania siecią i jej zasobami przez Zamawiającego.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia upływa w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, jednakże nie później niż do dnia 31 stycznia 2011 roku.
Prace trzeba wykonać w przeciągu weekendów, tj. od piątku godz.16:00, do niedzieli godz.24:00.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. status Autoryzowanego Partnera w zakresie instalacji proponowanego systemu okablowania strukturalnego – rozwiązania złożonego ofertą przetargową
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- potwierdzone referencje przez Zamawiających wykonania w ostatnich 5 latach co najmniej 1-ej sieci strukturalnej LAN (logika + wydzielone zasilanie dedykowane), których ilość punktów dostępowych sieci przekraczała – 30 PD (czyt. PD – punkt dostępowy sieci),
- dysponują na czas wykonania zamówienia co najmniej jedną osobą z potwierdzonymi uprawnieniami (SEP) do wykonywania instalacji elektrycznych powyżej 1 kV,
- posiadają co najmniej 1-o potwierdzone wdrożenie jednostki UPS o mocy zbliżonej do 8 kVA lub większej,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy),
e/ spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia – nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

8. Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 500 zł.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy
Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 4, do dnia 1 grudnia 2010 r, do godz.9:30.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.


Wójt
mgr Jacek Oglęcki