REALIZACJA PROGRAMU „YOUNGSTER PLUS”

W dniu 17.04.2014 r. Gmina Grudusk podpisała Umowę o współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na rzecz realizacji Programu Youngster Plus .

Youngster to Program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan.

Program skierowany jest do uczniów klas III Gimnazjum. Obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych o łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego Wydawnictwa Macmillan oraz o podręczniki sfinansowane przez Fundusz.

Szkoła wraz z podręcznikami otrzyma wyposażenie biblioteki szkolnej, m.in. słowniki, pomoce dydaktyczne w formie audio i video oraz readersy.

W ramach Programu uczniowie poddawani są wstępnym testom plasującym. Wyposażeni zostają w komplety nowoczesnych materiałów do nauki języka obcego w szkole. Fundusz dodatkowo organizuje konkursy, w ramach których przyznawane są nagrody za osiągnięcia w nauce dla uczniów oraz za osiągnięcia w nauczaniu dla nauczycieli.

Po ukończeniu dwóch semestrów uczniowie otrzymują certyfikaty wystawione przez Wydawnictwo Macmillan i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Nauczyciel uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu metodycznym i motywacyjnym, doskonalącym ich warsztat pracy, mają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach dodatkowych.

Uczniowie w ramach Programu wpłacają miesięcznie 5 zł. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na potrzeby zajęć np. kopiowanie materiałów, pomoce dydaktyczne, dodatkowe nagrody, rajdy, biwaki, itp.

Okres realizacji Projektu: 09.2014 r. – 06.2015 r.

Projekt obejmuje 15 uczniów Gimnazjum Publicznego im. Papieża Jana Pawła II w Grudusku. Zajęcia prowadzi Pan Mariusz Zygnerski.


Montaż finansowy zadania:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej finansuje w ramach Programu:

  1. Zestawy dla uczniów (podręcznik, zeszyt ćwiczeń).
  2. Koszty niezbędnych szkoleń dla nauczyciela.
  3. Utrzymanie i bieżące funkcjonowanie platformy e-learningowej.
  4. Część wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia: 2 070,00 zł.

Wkład Gminy Grudusk:

  1. Pozostała część wynagrodzenia nauczyciela wraz z wymaganymi składkami: 2 879,38 zł.


Oficjalna strona Projektu www.youngster.pl