Bez tytułu.jpg

 „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr 363/2022/07/OZ-UP-go/D o dofinansowanie w formie dotacji zawartej w dniu 01.02.2022 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 

W ramach zadania na terenie Gminy Grudusk przeprowadzona została zbiórka odpadów z działalności rolniczej: folii, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Odpady odebrane zostały przez firmę wyłonioną w zapytaniu ofertowym, prowadzącą kompleksową działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Firma przyjmowała odpady w wyznaczonym punkcie zbiórki, następnie odpady zostały zważone, załadowane i przetransportowane w celu poddania procesowi odzysku i unieszkodliwiania.

Łącznie zebranych zostało 117,720 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w tym folia - 52,900 Mg, siatka, sznurek, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag – 64,820 Mg.

Termin realizacji: 01.06.2021 r. – 30.06.2022 r.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2022 r.

Całkowita wartość zadania 45 954 zł

Dofinansowanie NFOŚiGW 42 550 zł