„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino - Klary do Gruduska oraz rozbudowa sieci wodociągowej

w miejscowości Grudusk"

dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie Wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z dnia 04.08.2020 r. Gminie Grudusk przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 500 000 zł, które wykorzystane zostało w wysokości 301 710,38 zł na wsparcie inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino Klary do Gruduska oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grudusk" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Typ 7.2.2. „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej oraz ochrona i poprawa jakości środowiska Gminy Grudusk poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej.

Wskaźniki zakładane do osiągnięcia w wyniku realizacji inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej – 0,351 km

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 5,488 km

Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 5 szt.

Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków – 5475 m3/rok

Liczba planowanych odbiorców operacji – 105 osób