OŚR.6220.3.2022                                                                             Grudusk, 24.05.2024 r.

 

INFORMACJA

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Grudusk działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm. zwanej dalej ,,ustawą ooś’’)

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 24.05.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚR.6220.3.2022 dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą ,,Uruchomienie zbierania odpadów z tworzyw sztucznych w m. Grudusk przy ul. Kolejowej, działka nr ewid. 45/2’’. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek firmy GLOBAL GREEN Krzysztof Ślesicki.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją, sprawy w tym z opiniami organów współdziałających wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk przy ul. Ciechanowskiej 54, II piętro, pok. Nr 9, w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. Wskazuję dzień publicznego udostępnienia treści decyzji – 27 maja 2024 r.

Społeczeństwu treść decyzji oraz dokumentację sprawy udostępnia się zgodnie z przepisami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś.

           Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, umieszczenie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Grudusk wywieszenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Charakterystyka przedsięwziecia
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie zbierania odpadów