ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2024 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego,
otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta
Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego
i żuromińskiego

 


Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:


§ 1. Traci moc rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14729).
§ 2. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu: ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.


Wojewoda Mazowiecki
Mariusz Frankowski