1328x560.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Grudusku informuje

o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.


W 2024 r. dodatek osłonowy przysługuje:

1) za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

2) jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

3) wniosek składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania).

Dodatek osłonowy zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

– osobiście: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 54,

– za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk.

– za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki: /GOPSwGrudusku/SkrytkaESP .

Co ważne, pismo przewodnie oraz wniosek powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - DO POBRANIA
KLAUZLA INFORMACYJNA RODO - DO POBRANIA