ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.


w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b i pkt 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:
§ 1. Na terenie obejmującym:
1) w powiecie ciechanowskim:
a) gminę Ciechanów,
b) gminę Opinogóra Górna,
c) gminę Ojrzeń,
2) powiat gostyniński,
3) powiat łosicki,
4) powiat mławski,
5) w powiecie otwockim:
a) gminę Karczew,
b) gminę Otwock,
6) powiat płocki,
7) miasto Płock,
8) w powiecie radomskim gminę Jastrzębia,
9) miasto Radom,
10) powiat siedlecki,
11) miasto Siedlce,
12) powiat sokołowski,
13) powiat sierpecki,
14) miasto stołeczne Warszawa,
15) w powiecie węgrowskim gminę Miedzna,
16) powiat żuromiński
- nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu.
§ 2. Na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.
§ 3. Na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
§ 4.1. Nakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawy, węgrowskiego i żuromińskiego.
2. Zakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze powiatu mławskiego i żuromińskiego.
§ 5.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu: ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawy, węgrowskiego i żuromińskiego.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wojewoda Mazowiecki

Mariusz Frankowski