Grudusk 08 grudnia 2023 r.

 

 OR-SO.0002.39.2023

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                     

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję XXXIX nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2024-2033,
 • Uchwały budżetowej na 2024 rok,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024r,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku,
 • zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 • zmiany Statutu Gminy Grudusk
 1. Pytania i wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

                                                                  

XXXIX  Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. o godz.11oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

 

Przewodniczący Rady

                      /-/mgr inż. Michał Zakrzewski