Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie tematycznym:
 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 
Przedsięwzięcie: WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PREMIE)
 
Limit dostępnych środków: 179.718,28 EUR, co po kursie stałym 4,0 zł stanowi 718 873,12 zł (całkowita wartość operacji musi wynosić minimum 50.000,00 zł).
 
UWAGA:
- limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń);
- termin realizacji operacji: do 30.06.2024 r. (termin złożenia wniosku o płatność końcową)
 
Maksymalna wartość dofinansowania: 80.000,00 zł
 
Wymagany wkład własny: 0%
 
Termin składania wniosków: od 27 listopada 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. do godz. 16:00.
 
Miejsce składania wniosków: biuro LGD, Zielona 24, 06-408 Krasne.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.
 
Forma wsparcia: płatność zryczałtowana (premia).
Wnioskodawca: O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.
Więcej informacji o naborze uzyskasz na naszej stronie internetowej i profilu Facebook.
nabor na str.jpg