Grudusk, 14.11.2023 r.

 

        OR-SO.0002.38.2023

                                 OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy,
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 4. Zajęcie stanowiska dot. projektu audytu krajobrazowego województwa Mazowieckiego.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2023-2033,
 • rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku,
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024r.,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku,
 • przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Grudusk z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”,
 • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA,
 • przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Grudusk na lata 2022-2031”
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad

XXXVIII  Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 listopada 2023r. o godz.11oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                  

Przewodniczący Rady

                      /-/mgr inż. Michał Zakrzewski