Grudusk 19 września 2023 r.

 

 OR-SO.0002.37.2023

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad,
  2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy,
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grudusk na lata 2023-2033,
  • przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach ławników,
  • w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2024-2027 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie – Wydział Pracy,
  • zmiany uchwały nr 146/XXVIII/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad

XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 września 2023r. o godz.13oo w budynku Urzędu Gminy Grudusk (pomieszczenie GOPS parter)

                                                                  

Przewodniczący Rady

                      /-/mgr inż. Michał Zakrzewski