Gmina Grudusk logo.jpg                                  INFORMACJA

dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas żniw oraz składowania płodów rolnych rekomendowanych przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

            Pożary, które mogą powstać w gospodarstwie rolnym mogą zagrażać życiu, wiążą się najczęściej z bardzo dużymi stratami materialnymi oraz mogą prowadzić do zniszczenia zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Ponadto za spowodowanie pożaru grożą konsekwencje prawne oraz mogą prowadzić do utraty dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej. 

Poniżej kilka porad dotyczących bezpieczeństwa podczas żniw oraz składowania płodów rolnych.

Prawidłowe czynności podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych:

 • Zawsze stosuj się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi, szczególnie przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem mechanicznych
 • Stosuj silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony
 • Staraj się, by minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji polnej wyniosła przynajmniej 5m
 • Silniki spalinowe ustaw na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej
 • Zabezpiecz urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier
 • Zapewnij drogę ewakuacyjną dla ludzi i sprzętu
 • Materiały pędne, np. paliwa, przechowuj w naczyniach zamkniętych i nietłukących się w ilości, która nie przekracza dobowego zapotrzebowania; przechowuj je w odległości co najmniej 10m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych
 • Miejsca, w których prowadzi się omłoty, stertowanie i kombajnowanie wyposaż w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru

Aby zabudowania gospodarcze i płody rolne były odpowiednio zabezpieczone, zachowaj następujące odległości podczas umiejscawiania stogów w swoim gospodarstwie rolnym:

 • Od dróg wewnętrznych i granic działki – 10m
 • Od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnych – 20m
 • Od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30m
 • Od dróg publicznych – 30m
 • Torów kolejowych – 30m
 • Od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30m
 • Między stertami i stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30m
 • Od lasów i terenów zadrzewionych – 100m

Pas ochronny – wokół stert i stogów należy wydzielić i utrzymać powierzchnię o szerokości ca najmniej 2m w odległości 3m od obrysu sterty.

 

Pamiętaj!

- Zabronione jest palenie tytoniu w trakcie obsługi sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów płodów rolnych oraz ich transportu .

- Zabronione jest używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

- Produkty roślinne składuj w sposób uniemożliwiający ich samo zapalenie – dbaj o to, by były odpowiednio suche. Jeśli musisz składować produkty niedosuszone, okresowo sprawdzaj ich wewnętrzną temperaturę.

- Zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.

- Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów magazynowych oraz inwestorskich, zapewniają i wdrażają instrukcje bezpieczeństwa pożarowego – instrukcja jest wymagana dla obiektów magazynowych o kubaturze brutto budynku przekraczającej 1000m³ i obiektów inwentarskich przekraczających 1500m³.

                                                                                                                   WÓJT

/-/ Marek Piotrowicz