GŁOSZENIE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 

Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad,

Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy,

Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Grudusk za 2022 rok”

debata nad raportem,

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Grudusk wotum zaufania,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok,

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,

Ocena przygotowania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,

 

Podjęcie uchwał w sprawach:

dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,

powołania Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników,

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Grudusk,

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Ciechanowskiego,

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Grudusk-Brzozowo, Grudusk-Olszak, Humięcino-Retki, Humięcino-Klary, Kołaki Małe, Dębowo, Polanka, Mierzanowo -Kolonia, Purzyce-Pomiany, Zakrzewo Małe,

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk

Sprawy różne.

Zamknięcie obrad

 

XXXV  Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023r. o godz.11oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.