OGŁOSZENIE

                  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art.160  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217) informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 roku będą przyjmowane karty zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na lata 2024-2027.

Rada Gminy Grudusk dokona wyboru ławników na nową kadencję do orzekania w:

- Sądzie Okręgowym w Płocku - 1 osoba, 

- Sądzie Rejonowym w Ciechanowie, Wydział Pracy – 1 osoba.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 217) – Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2/ jest nieskazitelnego charakteru,

3/ ukończył 30 lat,

4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5/ nie przekroczył 70 lat,

6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6/ duchowni,

7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,

9/ radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1/ prezesi właściwych sądów,

2/ stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3/ co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.

Wymagane dokumenty:

1/ informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,

2/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r., poz.2527), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

(wszystkie w/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia)

5/ dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

6/ do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, 

7/ do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji, ponosi Skarb Państwa. 

Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego, ponosi kandydat na ławnika.

Rada Gminy Grudusk będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Grudusk po 30 czerwca 2023 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają w/w wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.

Kartę zgłoszenia na ławników sądowych, druk listy osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego oraz druki wymaganych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej – www.grudusk.comaktualności (załączniki do niniejszego ogłoszenia), lub otrzymać w Urzędzie Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4, w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8oo-16oo.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Inspektor Urzędu Gminy Pani Monika Klein, tel.(23)6715012.

                                                                             

                                                                                

Załączniki: - pobierz