OGŁOSZENIE

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołów XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy,
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku,
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata

2023-2032

 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2023 r.
 • w sprawie ustanowienia symbolu graficznego (logo) Gminy Grudusk oraz zasad jego stosowania
 • zmiany uchwały nr 308/XXXIII/2023 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 • skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grudusk w 2023 roku,
 • wyznaczenia miejsca handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
 • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa -Operator S.A.- oddział w Płocku
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarnowo
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad

XXXIV  Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023r. o godz.13oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                  

Przewodniczący Rady

                      /-/mgr inż. Michał Zakrzewski