ANKIETA DLA MIESZKAŃCA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI  - NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2030

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zwanego dalej PGO WM 2030 i zwraca się do mieszkańców Mazowsza o wypełnienie ankiety.

Głównym celem opracowania ww. dokumentu jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM do 17 kwietnia br.  prowadzi ankietyzację. Ankiety mogą wypełnić mieszkańcy województwa mazowieckiego, samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy posiadający instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego                     i inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów.

Wypełnij ankietę

Szczegółowe informacje, treść komunikatu oraz ankiety dostępne są na stronie:
https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami-aktualizacje/