INFORMACJA

Wójt Gminy Grudusk działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm. zwanej dalej ,,ustawą ooś’’)

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 03.03.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚR.6220.5.2022 dla planowanego przedsięwzięcia  pn. ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Humięcino-Koski’’, gmina Grudusk.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni (stanowi załącznik do niniejszej informacji). Udostępnienie treści decyzji społeczeństwu uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu opublikowania informacji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją, sprawy w tym z opiniami organów współdziałających wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk przy ul. Ciechanowskiej 54, II piętro, pok. Nr 9, w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. Wskazuję dzień publicznego udostępnienia treści decyzji – 6 marca 2023 r.

Społeczeństwu treść decyzji oraz dokumentację sprawy udostępnia się zgodnie z przepisami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś.

           Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, umieszczenie  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk www.bip.grudusk.com w zakładce obwieszczenia i zawiadomienia, wywieszenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia.