Grudusk, 16 luty 2023 r.

OR-SO.0002.33.2023

OGŁOSZENIE

                                                                                                                                                                  

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
  • zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Humięcino - Andrychy
  • w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

-   w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 lutego 2023r.
o godz.11oo
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

Uwaga: z projektami materiałów sesyjnych można zapoznać się na stronie internetowej www.grudusk.com – Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka: „Dokumentacja na Sesje Rady Gminy”.

 

Przewodniczący Rady

 

                      /-/mgr inż. Michał Zakrzewski