Grudusk, 14 grudnia 2022 r.

OR-SO.0002.31.2022

OGŁOSZENIE

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn.zm.)

zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXIX, XXX Sesji Rady Gminy
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
 • dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata  2022-2031,
 • przekazania petycji zgodnie z właściwością,
 • przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok,
 • przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2023 rok,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ,
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
 • ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2022 roku”
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad

XXXI Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu  28 grudnia 2022 r. o godz.11oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

Uwaga: z projektami materiałów sesyjnych można zapoznać się na stronie internetowej www.grudusk.com

– Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka: „Dokumentacja na Sesje Rady Gminy”.

 

                          Przewodniczący Rady

                      /-/mgr inż. Michał Zakrzewski