Początki istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej  w Łysakowie przypisuje się na 24 czerwiec 1902r.W tym też roku ufundowano sztandar Straży będący symbolem „Wolnej Organizacji Ludu. Wówczas patronem Straży został Św. Florian, będący nim do dnia dzisiejszego.  Inicjatorami powstania straży, a tym samym członkami jej zarządu byli:

  • Prezes – Henryk Bojanowski
  • Naczelnik – Władysław Pszczółkowski
  • Skarbik – Jan Stryjewski
  • Członek Zarządu – Teofil Skrobecki.

Ochotnicza Straż Ogniowa wsi Łysakowo początkowo swoja siedzibę miała w budynku szkolnym. Dopiero kilka lat później otrzymała własny budynek. Była to drewniana szopa. Straż wyposażona była w pompę ręczną oraz beczkowóz. W niedługim czasie pozyskano dodatkową pompę ręczną oraz drugi beczkowóz z wyposażeniem p. ogniowym.

W latach 1935-1936 do użytku Straży został oddany nowy, murowany budynek. Materiał oraz wszystkie surowce potrzebne do jego budowy były sprowadzane przez mieszkańców Łysakowa.  Do Zarządu Straży w okresie międzywojennym wchodzili: Jasiński Jan, Owczarczyk Aleksander, Pogorzelski Stefan, Dzieliński Julian, Dobrzyński Władysław, Szejko Jan.  Przed wybuchem drugiej wojny światowej nastąpiła zmiana  Zarządu. Skład nowego Zarządu stanowili: Bober Jan, Smoliński Aleksander, Rykowski Piotr, Kołakowski Mieczysław, Szejko Jan, Smoliński Władysław oraz Ćwiek Jan. Zarząd w tym składzie przetrwał do roku 1948.

       Lata 1939-45 odbiegały i różniły się pod względem dotychczasowej działalności Straży. Z chwilą utraty niepodległości, kiedy hitlerowcy wkroczyli do Łysakowa nastąpiła reorganizacja. Dotychczasowe mundury zastąpione zostały ubraniami cywilnymi. Stan materialny Straży był w tym czasie bardzo zły. Sprzęt został częściowo zniszczony i o nic się nie wzbogacił. Dowództwo niemieckie przejęło strażnicę i przemianowało ją na piekarnię.

        Po uwolnieniu kraju spod jarzma hitlerowców przez Armię Radziecką i Wojsko Polskie, druhowie Łysakowa powrócili do pracy w OSP pełni zapału i wierni swej idei, której służyli przez wiele lat. Odzyskano przechowywany do tej pory w ukryciu sztandar i na nowo umieszczono go w budynku strażnicy. Mozolnie, ale systematycznie zbierano pogubiony i zniszczony sprzęt pożarniczy. Jednocześnie coraz częściej pod patronatem Straży zaczęło ożywać życie kulturalne.

           W roku 1951  za środki własne zakupiono samochód amerykański „Chevrolet” z demobilu.  W 1953 roku Straż ze środków zgromadzonych ze składek członkowskich oraz składek wszystkich mieszkańców zakupiła samochód skrzyniowy.  W latach 1955-1958 przeprowadzono remont i przebudowę remizy strażackiej, dokonano elektryfikacji budynku, a także zakupiono samochód marki Mercedes.  W latach 1960-1964 dokonano remontu  Sali kinowej, mieszczącej się w budynku OSP  oraz zakupiono sprzęt niezbędny do projekcji filmów. Z inicjatywy ówczesnego Naczelnika Pana Stefana Stryjewskiego wystąpiono do władz o wyrażenie zgody na funkcjonowanie Kina Stałego. Kino w Łysakowie należało do pierwszych kin strażackich ówczesnego Województwa Warszawskiego.

               W latach 1964-1968  OSP w Łysakowie w nagrodę za dobrą działalność w obronie mienia społecznego otrzymała od Komendy PSP w Ciechanowie nowy samochód marki ŻUK-A-15  z pełnym wyposażeniem.

               W latach 1971-1973 często urządzano zabawy taneczne, by móc gromadzić fundusze na rozpoczęcie budowy oczekiwanego przez wszystkich strażaków i mieszkańców wsi Łysakowo – Domu Strażaka. 20 listopada 1977 roku odbyła się uroczystość 75-lecia istnienia OSP w Łysakowie oraz otwarcia nowo wybudowanego Domu Strażaka.

                W dniu 11 maja 2002r. odbyło się 100-lecie OSP Łysakowo. Uroczystość została połączona  z obchodami Powiatowego Święta Straży.  Na uroczystości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Prezesa OSP Łysakowo – Stefana Stryjewskiego.

           Ochotnicza Straż Pożarna w Łysakowie jest jednostką  należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego od 14 marca 1997r. W ciągu roku uczestniczy w około 20-25 akcjach ratowniczo-gaśniczych.