Urząd Gminy; przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Urzad Gminy Grudusk
ul. Ciechanowska 54
06 – 460 Grudusk

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat Urzędu Gminy czynny jest codziennie od 8:00 - 16:00


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zasiłek szkolny


Stypendium szkolne

Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

Zameldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Referat Finansowy

Decyzja o pomocy de minimis dla przedsiębiorców

Decyzja o pomocy de minimis w rolnictwie

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2013 r.

Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami, inwestycji, drogownictwa, gospodarki przestrzennej, obsługi OSP oraz spraw gospodarczych

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonu

Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego

Wydanie dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego

Sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego

Ochrona Środowiska

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy w zakresie
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  • prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części
  • prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części