W związku z działaniami priorytetowymi w okresie od stycznia 2017r do maja 2017 dokonano szeregu spotkań społecznych na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Grudusk. Podczas spotkań wzięto pod uwagę analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w I półroczu oraz zgłoszenia mieszkańców. Omówiono działania Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzegania ustawy alkoholowej w miejscach objętych zakazami, w szczególności kontroli uczestników ruchu drogowego ukierunkowanej na eliminowanie z udziału w nim kierujących po użyciu alkoholu oraz karanie za wykroczenia nieprzestrzegania dozwolonej prędkości i spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

W okresie objętym kontrolą działania na rzecz bezpieczeństwa na terenie gminy Grudusk koncentrowały się na działaniach prewencyjnych, w szczególności na kontroli uczestników ruchu drogowego oraz osób nie stosujących się do Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Sporządził:

mł. asp. Rafał Brzeziński