Samorząd Województwa Mazowieckiego na początku 2022 roku zainaugurował kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Daj życie”, której celem jest zwiększenie liczby przeszczepów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z filmem promocyjnym dotyczącym tego wydarzenia. KLIKNIJ TUTAJ

 

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych inieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami. Odpady nielegalnie deponowane są na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. Duży problem stanowi również porzucanie odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych.

OGŁOSZENIE            

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn.zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Grudusk.
  3. Przyjęcie protokołów z XXVI Sesji Rady Gminy i XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
  4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

         - dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,

         - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata

           2022-2031,

URZĄD GMINY W GRUDUSKU

 informuje, że z powodu awarii pojazdu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o.o. zmuszone jest do przesunięcia odbioru odpadów bio z dnia 30.08.2022 na dzień 1.09.2022.

 

 

Za zaistniałą sytuacje serdecznie przepraszamy.